Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Desteği

Bursiyer İlanı
10 Nisan 2017

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM, eski Elektrik İşleri Etüt İdaresi), yıllık enerji tüketimi asgari 1000 TEP olan Sanayi İşletmelerin (lisanslı elektrik üretimi yapan işletmeler hariç) Enerji Verimliliğine yönelik 2017 yılı 2. Dönem Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) desteğini ilan etmiştir. Desteğe başvuracak Sanayi İşletmelerinin TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesi sahibi olması veya bu belge için başvuru yapmış olması gerekmektedir. Projeler, başvuru sahibi sınai işletme için YEGM veya yetkilendirilmiş kurumlar (yetkilendirilmiş meslek odalarını ve üniversiteler) ile yaptıkları yetkilendirme anlaşması çerçevesinde enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi almış olan Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketleri tarafından hazırlanır.

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) tanımı: VAP ya da kısaca Proje, Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konulardaki çözümleri içine alan proje anlamına gelmektedir.

Geçmiş yıllarda desteklenmeye hak kazanan VAPlar:

Son başvuru tarihi: 2 Mayıs 2017, Salı (mesai bitimine kadar)

Başvuru Formları için: http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/d_VAP.aspx

Mevzuat

Mevzuat Link
Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına dair Yönetmelik Tıklayınız
Enerji Verimliliği Destekleri hakkında Tebliğ http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16316&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Enerji%20Verimlili%C4%9Fi

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan işletmeler:

 • Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası veya Sanayi Odasına bağlı olarak faaliyet göstermek
 • Mal üretimi yapıyor olmak (Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler uygun başvuru sahibi değildir.)
 • Yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olmak (Enerji tüketimi hesaplamasında Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına dair Yönetmeliğin 9. maddesinin fıkrasının “a” bendinde belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır.)
 • Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olmak ya da sahip olmak üzere başvuru yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunabiliyor olmak

Başvuru ve Destek koşulları

 • VAP desteği için yapılan başvurularda başvuru tarihinden önceki 3 yılın ortalaması itibarıyla işletmenin yıllık enerji tüketiminin sunulması gerekmektedir.
 • Başvuru aşamasında hazırlanacak Proje formatı için bkz. Enerji Verimliliği Destekleri hakkında tebliğ Madde 5. Başvuru belgeleri ve şartları için bkz. ilgili tebliğ Madde 6, 1. Fıkra.
 • Projeler, başvuru sahibi sınai işletme için YEGM veya yetkilendirilmiş kurumlar (yetkilendirilmiş meslek odalarını ve üniversiteler) ile yaptıkları yetkilendirme anlaşması çerçevesinde enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi almış olan Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketleri tarafından hazırlanır.
 • VAP desteği normalde her yıl Ocak ayında alınmaktadır. Ancak Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde başvuru alabilir. Bu hükme istinaden 2017 yılında Nisan ayı içerisinde 2. Dönem başvurular alınmaktadır.
 • Projeler, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü onayı ile kurulan ve asgari 5 kişiden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirmelerde proforma fatura üzerinden (KDV hariç) toplam bedeli azami 1 milyon TL olan ve geri ödeme süresi 5 yıldan az olan projeler aday listesine dahil edilir.
 • Aday listeye giren projelerin teknik değerlendirmesi koşulları için bkz. Enerji Verimliliği Destekleri hakkında tebliğ Madde 7, 6. Fıkra, “ç” Bendinin 2. Paragrafı.
 • Projelere sağlanacak destek tutarı, Proje Bedelininin (PB) %30’u ile katsayının çarpımı sonucu bulunur. Projenin aldığı toplam puan, aday projelerin aldığı puanların ortalamasına eşit veya daha yüksek ise katsayı “1” olarak alınır, düşükse projenin aldığı puan, aday projelerin aldığı puanların ortalaması olan değere bölünür. Buna göre 1 milyon TL’lik bir projenin aldığı puan ortalamadan yüksek ise 300 bin TL destek alabilir.
 • PB, Projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında ihtiyaç duyulan harcamaların projede belirtilen, KDV hariç TL cinsinden toplam bedelini ifade etmektedir. PB, Projeyi oluşturan her bir ekipman, aynı özelliklerdeki ekipman grubu veya sistemin bedeli (Proje Verimlilik Bileşen Bedeli – PVBB) ile sınai işletmenin enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak maksadıyla endüstriyel işletmenin tesislerine en fazla 10 km mesafe içerisinde kurulan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim sistemlerini veya toplam çevrim verimi en az %80 ve üzeri olan kojenerasyon veya mikrokojenerasyon sistemlerinin bedelini (Proje Yerinden Üretim Bileşen Bedeli – PYÜBB) içermektedir. PYÜBB, PB’nin azami %50’si oluşturabilir. Proje Yerinden Üretim Bileşeni yatırımı kapsamında enerji depolama sistemi bedeli ve sınai işletme ile elektrik üretim tesisi arasındaki nakil hattı bedeli değerlendirilmez ve desteklenmez.
 • Proje Yerinden Üretim Bileşeni yatırımlarının bir başka kurum, kuruluş veya işletme ile ortaklaşa yapılması halinde yatırımın VAP desteği için başvuru yapan sınai işletme payına düşen kısmı (PB’nin azami %50’si olabilir) Proje kapsamında değerlendirilir ve desteklenir.
 • Projenin sözleşme tarihinden itibaren 2 yıl içinde uygulanması gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Desteğe başvuru yapmadan önce Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına dair Yönetmelik ile Enerji Verimliliği Destekleri hakkında Tebliğin okunması tavsiye edilmektedir.
 • Programa yıllık enerji tüketimleri asgari 1000 TEP olan sanayi işletmeleri başvurabilmektedir. Enerji tüketimi hesaplamasında Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına dair Yönetmeliğin 9. maddesinin fıkrasının “a” bendinde belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır.
 • Başvuru yapan sınai işletmenin Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına dair Yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fıkrası kapsamında belirtilen enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak çalıştırma şartı ile aynı Yönetmeliğin 32.maddesinin 1. Fıkrası kapsamında her 5 yılda bir, son 3 yıla ait yıllık toplam enerji tüketim değerlerini YEGM’ye bildirim (ve YEGM tarafından enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü bulunan endüstriyel işletmelerin ve binaların yönetimleri, enerji tüketimine ve enerji yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgilerini iletme) şartını yerine getirmelidir. Detaylar için ilgili maddelerin incelenmesi gereklidir.
 • Başvuru tarihi itibarıyla başvuru yapacak işletmenin ticaret odası, ticaret ve sanayi odası veya sanayi odası üyesi olması gerekmektedir.
 • Başvuru tarihi itibarıyla başvuru yapacak işletmenin Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Başvurular 5 proje ile sınırlıdır. Endüstriyel işletmelerin daha önceki başvuru dönemlerinde destekleme kararı alınmış ve uygulaması halen devam eden projeleri bu sayıya dahildir. Ancak, uygulamasının tamamlandığı yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilen projeler bu sayıya dahil değildir.
 • Yapılan değerlendirmeler sonucu desteklenmesi uygun görülen Projeler, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu onayına sunulur. Kurul tarafından onaylanan Projeler, onay tarihinden itibaren 5 gün içerisinde başvuru sahiplerine yazılı olarak tebliğ edilir ve YEGM internet sitesinden ilan edilir. YEGM’nin yazılı bildirimini takip eden 7. takvim günü tebliğ tarihi olarak kabul edilir.
 • Başvuru sahiplerinin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içinde YEGM’ye destek sözleşmesi için başvurması gerekmektedir. Proje destek sözleşmesi YEGM ile başvuru sahibi sınai işletmenin Yönetimi (Malik, varsa intifa hakkı sahibi veya bunlar adına yönetimden sorumlu olan yönetici kişi) arasında imzalanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir