Sanayici

ULUSAL DESTEKLER

 
 

ULUSLAR ARASI DESTEKLER

Horizon 2020

Amaç
Ekonomik krize çare bulmak, insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve AB`nin küresel pozisyonunu güçlendirmek amaçlanmıştır.
Horizon 2020’den Hangi Kuruluşlar Faydalanabilir?

Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri
Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları
Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar, Bireysel Araştırmacılar
Detaylı bilgi için www.h2020.org.tr adresinden ilgili alanın içeriğini ve çalışma programlarını inceleyiniz.

H2020’ye uygun proje türleri

Ar-Ge Çalışmaları
Destek ve Koordinasyon Eylemleri
Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)
Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri
KOBİ projeleri

H2020 Öncelikli Alanlar Şu Şekildedir

1. Bilimsel Mükemmeliyet
* Avrupa Araştırma Konseyi
* Yeni ve Gelişen Teknolojiler
* Marie Curie Faaliyetleri
* Araştırma Altyapıları
2. Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
* Kolaylaştırıcı ve endüstriyel teknolojiler alanında liderlik (KET’leri içermekte = BİT, nanoteknoloji, malzeme, biyoteknoloji, imalat sanayi, uzay)
* Risk sermayesine erişim
* KOBİ’ler İçin Yenilik Araştırma Programı (tüm işletmelerde yeniliğin tüm biçimlerinin özendirilmesi)
3. Toplumsal Sorunlara Çözümler
* Sağlık, aktif yaşlanma ve refah;
* Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve biyoekonomi,
* Güvenli, temiz ve etkin enerji;
* Akıllı, çevreci ve entegre ulaşım;
* İklim değişikliği ve kaynak verimliliği (hammaddeler dahil);
* Kapsayıcı, yenilikçi ve güvenli toplumlar

H2020’ye katılmanın avantajları

* Bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği uluslararası bir konsorsiyum içinde yer alabilme
* İleri teknoloji geliştirilmesi
* İleri teknolojiye erişim
* Alanında uzman kilit oyuncularla işbirliği
* Yeni pazarlara erişim
* Teknolojide uluslararası standartların geliştirilmesi
* Doğru teknolojiyi ve bilgiyi transfer etme imkanı
* Kariyer gelişiminin desteklenmesi
* KOBİ’ler için dışa açılma fırsatı
* AB’yle entegrasyon sürecine katkı
* Avrupa dışındaki ülkelerle de işbirliği yapabilme imkanı
* Yapılması planlanan bir araştırmanın mali açıdan desteklenmesi

Proje Süresi

Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır.
* Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri : %100
* Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : %100)
* Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100
* ERC projeleri : %100
* Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç)
* Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise %70’i bulan oranlarda fonlanmaktadır.
* KOBİ Fonlama Aracı 3 Faz’dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki şekildedir:
* Faz 1: Sabit Destek (Lump sum) : 50.000 Avro
* Faz 2: %70
* Faz 3: Doğrudan destek yok

Proje-Destek Miktarı
2014-2020 döneminde araştırma ve yenilikçilik alanında 80 Milyar Euro değerinde finansman öngörülmektedir ve yeni dönemde KOBİ’ler bu programa yoğun bir şekilde katılmaları yönünde desteklenmektedi
Program hakkında ayrıntılı bilgi için

http://www.h2020.org.tr/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

EUREKA Nedir?

EUREKA; pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır.
Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir.

EUREKA’ya Katılma Yolları Nelerdir?

• Yeni bir standart EUREKA projesi başlatmak,
• Mevcut EUREKA projelerine katılmak,
• Küme projelerine katılmak,
• Şemsiye projelerine katılmak,
• EUROSTARS projesi başlatmak

EUREKA Kümeler

• Sektöründe lider firmalar etrafında oluşmuş yapılardır.
• Her küme belirli bir teknolojik alanda faaliyet gösterir.
• Uzun vadeli stratejik birlikteliklerdir.
• Çağrı sistemi mevcut olup, genelde yılda bir kez çağrı açılır.
• Uluslararası değerlendirmenin ardından projeler ulusal kaynaklardan fonlanır.

EUREKA Şemsiyeler

Üye ülkelerdeki EUREKA programlarında aktif rol alan ülke temsilcileri ve
Hedef sektörü temsil eden firmalar arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş sektörel yapılanmalardır.
Eureka’ya katılabilmek için aşağıda belirtilen “katılım yollarından” biri tercih edilmelidir.
-Yeni bir standart Eureka projesi başlatmak,
-Mevcut Eureka projelerine katılmak,
-Küme projelerine katılmak,
-Eurostars projesi başlatmak,
-Şemsiye projelerine katılmak

Ayrıntılı bilgi için

www.eureka.org.tr
www.eurekanetwork.org

ERA.NET Nedir?

ERA-NET projelerinde konsorsiyum oluşturan diğer fon ajansları ile uzun süreli işbirliklerinin oluşturulması ve projelerin fonlanması hedeflenir.
ERA-NET projeleri genellikle belirli bir/birkaç alan odaklıdır.
ERA-NET projelerinde proje süresince ortalama yılda bir kez ortak proje çağrısı açılmaktadır.
ERA.NETlere proje başvurusu çağrı takviminde belirtilen açılış ve kapanış tarihleri arasında yapılabilmektedir.
TEYDEB tarafından yürütülen ERA.NETlere ait Çağrı tarihleri ve konuları TEYDEB web adresinde duyurmaktadır.

ERA.NET Değerlendirme ve Destek Süreçleri

ERA-NET projelerinde çağrılarda katılımcı ülkelerden firmaların/araştırmacıların projeleri ERA-NET projesi ortağı ülkeler tarafından fonlanmaktadır.
ERA-NET kapsamında oluşturulan uluslararası ortaklı projelerde her bir ortağın Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkesindeki destek sağlayan kuruluşun iç işleyişine göre desteklenir ve izlenir.

ERA-NET’ler

Bölgesel ERA-NET’ler (UİDB)
Sektörel ERA-NET’ler –Akademik (UİDB) –Özel Sektöre Yönelik (TEYDEB) TEYDEB’in yer aldığı ERA-NET projelerinde açılan ortak proje çağrılarına Türkiye’de yerleşik firmaların sunduğu projeler, TEYDEB tarafından 1509- TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uluslararasi-destek-programlari/icerik-era-net
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/1509/icerik-era-net-hakkinda
http://cordis.europa.eu/coordination/era-net.htm

EUROSTARS Nedir?
Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. EUROSTARS herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.
Kimler Başvurabilir?

Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun işletmeler ana ortak (proje koordinatörü) olarak EUROSTARS projesi başlatabilirler. Fakat bu tanıma uygun olmayan işletmeler ve büyük firmalar, gerekirse üniversite veya araştırma kuruluşlarını da yanlarına alarak EUROSTARS projelerinde ortak olarak yer alabilmektedir. Diğer bir deyişle, üniversite ve araştırma kuruluşları, ancak Türk firmalarının hizmet sağlayıcısı olarak EUROSTARS projelerinde yer alabilirler.
EUROSTARS projesinde ana ortak (proje koordinatörü) olacak KOBİ’lerin personelinin en az %10’unun Ar-Ge faaliyetlerinde çalışıyor olması veya cirosunun en az %10’unu Ar-Ge faaliyetlerine ayırması gerekmektedir. Bu tip KOBİ’lere Ar-Ge Yoğun KOBİ denilmektedir. Proje koordinatörü olmayan KOBİ’ler ve büyük firmalar için bu koşul geçerli değildir.

EUROSTARS Projelerinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

* Proje ana ortağı, EUROSTARS üyesi ülkeden bir KOBİ olmalıdır.
* Proje ana ortağı Avrupa Birliği KOBİ tanımına ve Ar-Ge Yoğun KOBİ tanımına uymalıdır.
* Proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50’si projede yer alan Ar-Ge Yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.
* Proje en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır.
* Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.

EUROSTARS’ın EUREKA Programından Farkı Nedir?

- EUROSTARS Programı proje başvurularına sürekli açık değildir. Genellikle yılda 2 kere çağrı açılmakta ve son başvuru tarihinden önce projelerin EUROSTARS ofisine internet üzerinden sunulması gerekmektedir.
- EUROSTARS Programının başvuruları doğrudan Brüksel’deki EUREKA ofisine yapılmaktadır. Proje başvurusu yapmak ve başvuru formuna ulaşmak için www.eurostars-eureka.eu adresindeki web sitesine kayıt olunmalıdır.
- EUROSTARS başvuruları uluslararası panel değerlendirmesinden geçecektir. EUROSTARS programına başvuran firmalar ayrıca TÜBİTAK teknik değerlendirmesi sürecinden geçmeyecektir.

EUROSTARS Projeleri Nasıl Desteklenir?

EUROSTARS projeleri "1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" kapsamında desteklenmektedir. EUROSTARS projelerine katılan büyük ölçekli firmaların projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için

https://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.eureka.org.tr/home.do?ot=1&sid=1393