2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

 

2209-a

02 Ekim 2017- 31 Ekim 2017

Üniversitelerimizin Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek için lisans öğreniminde yapacakları araştırma projelerine kısmi destek verilmektedir.

Öğrencilerden biri “Proje Yürütücüsü” olarak Kuruma karşı sorumludur.

Aynı proje için birden fazla başvuru yapılamaz. Daha önce desteklenen bir proje için tekrar başvuru yapılamaz.

Araştırma projesinin desteklenmesine karar verilen öğrencilerin, projeyle ilgili çalışmalarını, en geç lisans öğrenimlerini bitirmeden ve en geç bir yıl içinde tamamlayacak şekilde planlayıp çalışmayı bitirmeleri ve destek süresinin bitiminden önce sonuç raporunu ebideb.tubitak.gov.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir.

Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

2017 yılı için öngörülen destek miktarı:

 • Proje başına en çok 2.500 TL’dir.

Desteğin ödenebilmesi için Taahhütnamenin doldurulup internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine taratılıp yüklenmesi ve aynı zamanda TÜBİTAK BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda verilecek IBAN numarası mutlaka proje yürütücüsü öğrenciye ait olmalıdır. Gerek öğrencilere ve gerekse danışman öğretim üyelerine harcırah ya da yevmiye adı altında hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.

Projede kapsamında yapılan harcamalara ilişkin sonuç raporunda detaylı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

Taahhütname için tıklayınız.

Kimler Başvurabilir

BAŞVURU KOŞULLARI

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. Üniversitede lisans eğitimine kayıtlı öğrenci olmak (Lisans öğreniminin bitimine bir dönem kalanlar başvuru yapamaz),
 3. Projeyi bir akademik danışmanın rehberliğinde yapıyor olmak,
 4. Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak,
 5. Aynı proje konusunda daha önce destek almamış olmak.

Başvuru Formları

Başvuru sırasında istenilen belgeler

Başvuru sırasında sisteme yüklenilecek belgeler;

 • Başvuru formu (Online başvuru yapıldıktan sonra çıktısı alınacaktır.)
 • TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış Proje önerisi (proje önerisi formatı aşağıda yer almaktadır),
 • Etik kurul belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik Kurul’dan alınacak izin belgesi,
 • Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript),
 • Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o birimde yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazısı.

Başvuruda Kullanılacak Formlar:

 

Başvuru Tarihleri

BAŞVURU DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ
II. Dönem 02 Ekim 2017 – 31 Ekim 2017

e-Başvuru

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra, sadece onaylı başvuru formu TÜBİTAK BİDEB’e imzalı ve paraflı olarak gönderilecektir. Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Onaylı başvuru formunun son başvuru tarihi mesai bitiminden itibaren 5 iş günü içinde kargo yoluyla veya elden BİDEB’e teslim edilmiş olması gerekmektedir. Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen, eksik veya yanlış bilgi/belge ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış başvurular işleme konulmayacaktır.

Değerlendirme Yöntemi

Projeler BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenen alanlarında uzman dış danışmanların ve/veya panelistlerin görüşleri doğrultusunda BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından incelenerek değerlendirilir ve Başkanlık onayıyla kesinleşir.

İzleme Formları

Çalışma Tamamlandıktan Sonra Sisteme Yüklenecek Belge

 • 2209/A Sonuç Raporu(Raporun son kısmında proje ile ilgili harcama kalemleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir.)

NOT: Sonuç raporu ve faturalar izleme sistemine yüklenmelidir. Sonuç raporu sisteme yüklendikten sonra yalnızca sistemin oluşturmuş olduğu sonuç raporu formu (proje yürütücüsü öğrenci ve akademik danışman tarafından ıslak imzalı olarak) TÜBİTAK BİDEB’e gönderilmelidir.

Yükümlülükler

Bu Program kapsamındaki yükümlülükler aşağıda sayılmıştır:

Proje ekibi, sonuç raporunu projenin bitişinde ebideb.tubitak.gov.tr adresindeki ilgili yere yüklemekle yükümlüdür. Öğrenciler projelerini, destek kararı açıklandıktan sonra en geç lisans öğrenimlerini bitirmeden ve en geç bir yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

Desteklenen araştırma projesi zamanında bitirilmediği veya sonuç raporu taahhüt edilen sürede internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yüklenmediği ve desteğin ödenebilmesi için gerekli olan taahhütnamenin doldurulup internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine taratılıp yüklenmemesi ve/veya TÜBİTAK BİDEB adresine gönderilmemesi durumunda BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı ile verilen destek iptal edilebilir. Bu durumda “Proje Yürütücüsü” aldığı desteği TÜBİTAK hesabına yasal faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.

Yönetmelik ve Esaslar